Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI PRO FUTURO Sp. z o.o., 41-214 Sosnowiec ul. Grota Roweckiego 38 dalej zwana jako: Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO.

Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem,

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Fundację Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Nawiązując do powyższych podstaw przetwarzania danych, informuję, że Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że  spółka Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

2) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej na stronach należących do Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO,

3) w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia, pełnego dostępu do https://kursydlanauczyciela.pl/ oraz realizacji usług dodatkowych typu innych umów, w których są Państwo stroną.

4) w celu marketingu produktów i usług własnych lub partnerów biznesowych Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z zapisami Rozporządzenia w odniesieniu do niżej wymienionych punktów:

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępniane innym niż Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO podmiotom współpracującym tj. dostawcom produktów i usług na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz  innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Fundacje Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez Fundacje Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO.
Państwa dane zgromadzone przez Fundacje Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO oraz przenoszenia danych osobowych.
Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do konta w aplikacji lub na stronie internetowej), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

  • o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO
  • o tym, że Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
  • o tym, że są Państwo źródłem, od którego Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO pozyskała ich dane.

Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA

 

Skąd mamy Państwa dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie ?

Państwa dane otrzymaliśmy podczas składania przez Państwa zamówienia w naszej firmie lub gdy zapisali się Państwo do naszego newslettera lub wyrazili udostępnili Państwo swoje dane podczas targów, konferencji lub akcji marketingowych organizowanych przez Fundację Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO

Przetwarzamy je, abyśmy mogli wywiązać się z umowy, którą z Państwem zawarliśmy.

Przetwarzamy je w celach archiwalnych oraz podatkowych, jak również w celu umożliwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom ?

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z Fundacją Wspierania Rozwoju Edukacji PRO FUTURO danych tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej oraz w regulaminie, który zaakceptowałeś.

Jak długo będziemy przetwarzać dane ?

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wcześniej.

 

Jakie prawa posiada osoba, której dane dotyczą ?

Podając dane osoba której dane dotyczą ma prawo do:

  • żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie tych informacji jest niezbędne do realizacji celów opisanych wcześniej. Bez ich podania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług oferowanych użytkownikom zarejestrowanym czy zrealizować zamówienia z użyciem sklepu.