Opis szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja przepisów i standardów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w placówkach oświatowych, zgodnie z NOWYM rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 31.10.2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 poz.2140). Przeprowadzenie tego szkolenia spełnia obowiązek nałożony na placówki oświatowe przez MEN.

Na szkoleniu m.in.: rzetelna analiza zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, walka i przeciwdziałanie tym czynnikom, obcowanie z urządzeniami, sprzętem i narzędziami w jednostce edukacyjnej. Postępowanie przy wypadkach, procedury postępowania przy udzielaniu pomocy.

Grupa odbiorców: nauczyciele potrzebujący aktualnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rezultat szkolenia: ukończenie szkolenia zapewnia odświeżenie wiedzy nt. obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu jej wykonywania.

Program szkolenia:

  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

  2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzania nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.


Forma szkolenia: wykłady

Wykładowca: mgr Maria Chwała

Czas trwania szkolenia: 8h

Grupa: maksymalnie 20 os.

Termin i miejsce: do uzgodnienia

Cena: 1500 zł/grupa. Każda dodatkowa os. to koszt 50 zł.


Kontakt:

Daniel Bartłomowicz

Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

504 068 926